Promotie Willemke Nijholt
Promotie Willemke Nijholt

Gaining insight in factors associated with successful ageing: body composition, nutrition, and cognition

Kwetsbaarheid wordt omschreven als een proces waarbij sprake is van een opeenstapeling van fysieke, psychische en/of sociale tekorten. Deze opeenstapeling kan leiden tot een hoger risico op beperkingen in het dagelijks functioneren, ziekenhuisopname en overlijden. Het doel van dit proefschrift was om bij te dragen aan de vroegtijdige herkenning van fysieke kwetsbaarheid. Fysieke kwetsbaarheid wordt onder andere gekenmerkt door verlies van spiermassa. Spierechografie kan mogelijk een belangrijke rol spelen in het kwantificeren van dit verlies en daarom werd de validiteit en betrouwbaarheid van spierechografie onderzocht. Daarnaast zijn methoden voor het bepalen van ondervoeding geïnventariseerd en is onderzocht wat de invloed van voeding en beweging is op fysieke en psychosociale kwetsbaarheid.
Uit dit onderzoek blijkt dat spierechografie een valide en betrouwbare methode is voor het bepalen van spieromvang. Op dit moment kan spierechografie niet worden ingezet voor het diagnosticeren van sarcopenie en ondervoeding omdat in beide definities niet de lokale spieromvang, maar totale spiermassa bepaald wordt. Het bepalen van lokale spieromvang is echter belangrijk, aangezien 
dit handvatten kan bieden voor het starten van gerichte interventies. Zo kan bij verlies van spiermassa in de onderste ledematen een beweeginterventie 
als onderdeel van de behandeling geïndiceerd zijn. Een aanbeveling uit dit proefschrift is dat normwaarden voor o.a. spieromvang bepaald dienen 
te worden, zodat deze opgenomen kunnen worden in de criteria voor het vaststellen van sarcopenie en ondervoeding. Dit proefschrift suggereert daarnaast dat gezonde voeding een belangrijke rol speelt bij cognitief functioneren en dat eiwitinname bijdraagt aan het behoud van spiermassa. 

Uitnodiging
U bent van harte uitgenodigd om de openbare verdediging van het proefschrift bij te wonen op woensdag 18 december om 12.45 uur in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, Groningen.

Aansluitend bent u vanaf 14.00 uur van harte welkom voor een hapje en een drankje tijdens de receptie in Wadapartja Westerhaven, Pottebakkersrijge 21 te Groningen. Graag voor 4 december aanmelden voor de borrel via willemkepromoveert@gmail.com

Paranimfen: Lies ter Beek & Ellen de Wit 
willemkepromoveert@gmail.com

Dit proefschrift is hier te downloaden. 
Een hard copy kunt u opvragen bij het secretariaat (i.van.der.hoek@pl.hanze.nl).