Advies Raad van ouderen
Advies Raad van ouderen

ADVIES RAAD VAN OUDEREN GEZONDHEIDSBEVORDERING OUDEREN
December 2019

INLEIDING

De Raad van Ouderen heeft van de Minister van VWS de opdracht gekregen om naast de gevraagde adviezen ook ongevraagde adviezen uit te brengen die voor ouderen van belang zijn.

Hierbij brengt de Raad ongevraagd advies uit over gezondheidsbevordering ouderen.

De raad maakt zich grote zorgen over de uitvoering van de wettelijke taak van gemeenten zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). In het eerste advies aan de Minister heeft de Raad tien aandachtspunten als leidraad geformuleerd. Bij het tweede aandachtspunt met betrekking tot “Voorbereiding op het ouder worden” is al ingegaan op het belang van de uitvoering van het gestelde in hoofdstuk 2 art.5.a. van de Wpg met betrekking tot de ouderengezondheidszorg; “De gelden van de Wpg kunnen ingezet worden voor de bewustwording en stimulering van een gezonde levensstijl en adviezen om zo lang als mogelijk vitaal te blijven”. De Raad ziet in deze gemeentelijke taak tot bewustwording en stimulering een belangrijke kans om ouderen er toe te brengen zelf regie te nemen bij het vitaal ouder worden. We lichten dit hieronder toe.

Het eigenbelang van gezondheidsbevordering van ouderen.
Een van de belangrijkste wensen van ouderen is om zo lang mogelijk gezond en vitaal te blijven en dat zij zo lang als mogelijk de eigen regie kunnen voeren over het leven en het welzijn in brede zin. De levenswijze van ouderen is echter niet altijd in overeenstemming met hun wens om zo lang als mogelijk vitaal en gezond te blijven. De primaire verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid wordt lang niet altijd voldoende gedragen.

De Raad vindt het daarom van belang dat ouderen, naast individuele preventieve zorg, ook collectief gestimuleerd worden om gezond te leven en eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.

De ouderen, al dan niet georganiseerd in organisaties op landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal niveau kunnen hieraan een bijdrage leveren door in samenwerking met de gemeenten, een actievere rol te vervullen met betrekking tot de gezondheidsbevordering van ouderen c .q. de feitelijke uitvoering van de Wpg, hoofdstuk 2 art.5.a.

Dit advies kan dus gezien worden als een aanvulling op, c.q. nadere invulling van het door de Raad, in juni 2019 uitgebrachte advies “Voorbereiden op ouder worden”.

Het algemeen maatschappelijk belang van de gezondheidsbevordering van ouderen.
Hierbij gaat de Raad uit van de doelgroep 55+. In de adviezen van de Raad met betrekking tot “De waarde van ouder worden” en “Voorbereiden op ouder worden” wordt aangegeven dat bewustwording, de eigen verantwoordelijkheid en het tijdig voorbereiden op het ouder worden van groot belang zijn voor vitaal ouder worden. Bekend is dat ouderdomsklachten zich bij specifieke groepen waaronder oudere immigranten en mensen met een lage sociaal economische status gemiddeld 15 jaar eerder aandienen dan bij anderen zoals goed opgeleide autochtone Nederlanders. Daarom adviseert de Raad de acties te richten op mensen vanaf 55 jaar.

Voor de maatschappij in brede zin is het van belang dat ouderen zo lang als mogelijk gezond en vitaal blijven en dat de ziektelast en ziekteduur zo beperkt mogelijk blijft. De bijdrage, bijvoorbeeld als vrijwilliger en mantelzorger, is maatschappelijk en economisch van groot belang.

Nederland telt op dit moment bijna 1,3 miljoen 75+’ers en in 2030 zullen dit er 2,1 miljoen zijn. Van alle 75+’ers heeft ruim 90% een chronische ziekte, waarvan bij bijna twee derde sprake is van drie of meer ziekten (bron: Rapport van SCP april 2019 “Zorgen voor thuiswonende ouderen”). De Raad is van mening dat, gelet op de toename van het percentage ouderen, het van groot belang is dat op een gerichte collectieve wijze aandacht wordt besteed aan het bevorderen en beschermen van de gezondheid van ouderen.

De gemeenten hebben een wettelijke taak in het kader van de Wet publieke gezondheid en de gezondheidsbevordering van ouderen.

De Wpg is gericht op de collectieve preventieve zorg voor alle burgers, o.a. voor de doelgroep ouderen (artikel 5.a.). Door de Raad wordt groot belang gehecht aan de feitelijke uitvoering hiervan. In bijlage 1 zijn de relevante artikelen opgenomen uit de Wpg met betrekking tot gezondheidsbevordering van ouderen.

De Raad constateert dat door een substantieel deel van de gemeenten onvoldoende uitvoering wordt gegeven aan deze wettelijke taak. Deze constatering is gebaseerd op de algemene waarnemingen van de leden van de Raad van Ouderen in de acht regio’s en wordt ondersteund door diverse studies daarover in de afgelopen jaren.

.......................   Lees het volledige artikel hier.