FAITH Frailty Summer School | Dag 2
FAITH Frailty Summer School | Dag 2

Op de tweede dag van de FAITH Frailty Summer School, georganiseerd door FAITH Research, werden de volgende thema's besproken:.

Physical frailty - Prof. dr. Ivan Bautmans

A research perspective on social and cognitive determinants of frailty - Prof. Hans Hobbelen & Dr. Fiona McGowan

How to assess malnutrition in older adults - Prof. Harriët Jager-Wittenaar

How do different frailty domains interact? - Prof. Hans Hobbelen

How to choose your research design? - Dr. Job van 't Veer

Design research strategy - Dr. Job van 't Veer & Mr. Bard Wartena

  Meer ontdekken over de Frailty Summer School? Kijk op Facebook.