ZonMw-subsidie voor project
ZonMw-subsidie voor project "Wijkverpleegkundigen en sociale professionals duurzaam verbonden als lerende professionals"

De doelstelling van het project ‘Wijkverpleegkundigen en sociale professionals duurzaam verbonden als lerende professionals’ is bijdragen aan samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en sociale professionals in de ondersteuning van thuiswonende ouderen. Dit wordt gedaan door een leernetwerk op te zetten met ouderen, (toekomstige) wijkverpleegkundigen, welzijnsprofessionals en docenten en studenten zorg en welzijn (mbo en hbo) in Friesland, Groningen en Drenthe. Dit betekent dat de deelnemers aan het leernetwerk samen leren, elkaar inspireren, kennis ontwikkelen en kennis delen. De deelnemers aan het leernetwerk zijn met elkaar verbonden via een online platform en hebben zes keer per jaar bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten staan door de deelnemers ingebrachte onderwerpen centraal. Te denken valt aan: samenwerken in de wijk, kwetsbare ouderen, dementie en eenzaamheid. Ouderen nemen daarnaast deel aan de programmaraad en brengen praktijkvoorbeelden in. 

Studenten worden tijdelijk toegevoegd aan het leernetwerk middels het doen van afstudeeronderzoek en leer- en praktijkopdrachten. De onderzoeksbegeleiding vindt plaats vanuit de betrokken hogescholen die tevens zorgen voor verspreiding van de resultaten in presentaties en artikelen. De resultaten van de studentenopdrachten komen zo rechtstreeks ten goede aan de deelnemers van het netwerk en hebben tegelijkertijd een landelijke verspreiding.

De kans op succes van dit leernetwerk is groot. We gaan uit van praktijkvoorbeelden van ouderen en professionals, verdiepen en verbreden met enthousiaste samenwerkingspartners waar we een al langer bestaande samenwerking mee hebben en maken gebruik maken beproefde methodes. 
Met deze aanpak kan een bijdrage worden geleverd aan samenhang in de ondersteuning van thuiswonende ouderen. Een voorwaarde voor langer en beter thuis!

Het project is gericht op:

 • verbeteren kwaliteit van zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen
 • ontwikkelen kennis en methodieken over leernetwerken als middel voor versterking van het lerend vermogen van (toekomstig) zorgprofessionals (mbo, hbo en wo) op basis van gezamenlijke thema's en praktijkvoorbeelden;
  • samenwerking middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs; resultaten onderzoek worden toegepast in onderwijs en leeropdrachten;
  • betrekken ouderen en hun naasten door bijdragen aan themabijeenkomsten, inbreng praktijkvoorbeelden en deelname aan programmaraad;
  • voortbouwen op bestaande kennis, literatuurstudie naar leernetwerken, en ervaringen uit eerdere projecten gericht op leernetwerken (bijv. ZonMw Zichtbare Schakel);
  • uitvoeren praktijkonderzoek ter versterking  van het leernetwerk en het werken aan samenwerking in de zorg aan thuiswonende ouderen;
  • gebruik maken van verschillende werk- en leervormen en literatuurstudie ten behoeve van samenhangende zorg aan thuiswonende ouderen;
  • inzet online platforms ter ondersteuning van leernetwerkactiviteiten;

de resultaten zullen direct toegankelijk zijn voor de projectdeelnemers en gedeeld worden middels nieuwsbrieven.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan gerust via de mail contact op met Lector Evelyn Finnema van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.