Psychische zorg
Psychische zorg

Leren van Casussen; een Fries Leernetwerk gericht op het verbeteren van de ondersteuning aan mensen die verward gedrag vertonen

Uit onderzoek naar personen met verward of onbegrepen gedrag blijkt dat de samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de zorg voor deze personen beter kan. In februari 2020 is in Friesland een tweejarig project gestart om daar verbetering in te brengen.

Doel
Het doel van het project is om een netwerk van professionals op te zetten die samen gaan leren van actuele praktijkcasussen. Op deze manier werken ze op een duurzame wijze aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor de doelgroep. Het leernetwerk bestaat uit professionals vanuit de domeinen zorg, welzijn en veiligheid in Friesland.

Werkwijze
Het leernetwerk komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar. Gedurende een periode van 2 jaar zullen 12 bijeenkomsten worden georganiseerd waaraan een vaste deelnemersgroep van circa 16 personen deelneemt en een flexibele schil van deelnemers die leervragen over specifieke onderwerpen hebben.

Samenwerkingspartners
NHL Stenden
ROSANA
Sociaal Domein Fryslân
GGZ Friesland
VNN
ZIENN
MEE
Politie Fryslân
Wijk- en gebiedsteams
Ervaringsdeskundigen

Onderwijsprojecten
Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Projectleider en penvoerder
Dr. T.C. Boonstra
NHL Stenden Hogeschool
E-mail: nynke.boonstra@nhlstenden.nl
Telefoon: 06 24 87 93 75