Werkpakket Implementatie
Werkpakket Implementatie

Implementatie | Aan de slag op de werkvloer

Het werkpakket Implementatie wordt uitgevoerd binnen de FAITH Learning Community Implementatie. Aan deze Learning Community nemen innovatiemanagers en andere professionals deel die binnen hun organisatie betrokken zijn bij implementatievraagstukken. Binnen de Learning Community wordt gezamenlijk nagedacht over oplossingen voor deze vraagstukken, worden ervaringen met de aanpak hierin uitgewisseld, en delen we kennis over praktische werkvormen die ingezet kunnen worden om tot duurzame implementatie te komen.

Dit gebeurt tijdens de bijeenkomsten van de Learning Community, die zo’n 6x per jaar georganiseerd worden. Tijdens elke bijeenkomst staat een nieuw vraagstuk rondom implementatie centraal, altijd aangedragen door de praktijk. Voor deze bijeenkomsten worden de leden van de Learning Community uitgenodigd, maar er is ook ruimte voor nieuwe of eenmalige gasten, bijvoorbeeld wanneer een specifieke discipline binnen de eigen organisatie een grote rol speelt bij een specifiek vraagstuk. De Learning Community is daarmee voortdurend in ontwikkeling en wordt gestuurd door de vraagstukken die er in de praktijk spelen.

Houd jij je binnen jouw organisatie bezig met implementatievraagstukken en wil je hier, op innovatieve wijze, kennis over uitwisselen? Neem dan contact op met Job van 't Veer (job.van.t.veer@nhlstenden.com) of Laura Vuijk (laura.vuijk@nhlstenden.com). 

FAITH actief in de week van de implementatie

Februari 2020 kwam de werkgroep van het FAITH-werkpakket Implementatie bijeen voor een werksessie. Een goede timing, want van 4 tot 8 februari was het de nationale ‘Week van de Implementatie’. Gastheer van deze werksessie was Revalidatie Friesland. 

Het werkpakket Implementatie is in het leven geroepen om de verschillende uitkomsten, producten, interventies, etc. die binnen het FAITH-programma ontwikkeld (gaan) worden, op zorgvuldige wijze te gaan implementeren. Binnen het werkpakket wordt door FAITH-consortiumleden echter al samengewerkt aan implementatievraagstukken die nu binnen hun organisaties spelen. 

 

De werkgroep stond de afgelopen bijeenkomst in het teken van het uitwisselen en analyseren van ervaringen met implementatietrajecten die in de diverse organisaties plaatsvinden. 

Het eerste deel van de sessie was gewijd aan het bespreken van een vooraf voorbereide casus. Het betrof een pilot bij zorgorganisaties Noorderbreedte en Patyna, in samenwerking met Tinybots (ontwikkelaar van zorgrobot Tessa) en Lable (softwareontwikkelaar voor de zorg). Doel van het project was om oudere cliënten met geheugenproblemen door middel van deze digitale ondersteuning meer zelfstandig te laten functioneren in hun dagelijkse bezigheden en deze ondersteuning te laten aansluiten bij hun eigen wensen en doelen. In de casusbespreking lag de focus op enkele belangrijke succes- en leermomenten: wat waren die momenten en waarom waren ze bepalend voor dit implementatietraject?

Met deze casus als ‘inspiratie’ deden de leden van de werkgroep vervolgens eenzelfde analyse om belangrijke momenten in een eigen, recent implementatietraject in kaart te brengen. Aan de hand van verschillende werkvormen zijn deze kritische gebeurtenissen geïnventariseerd en gezamenlijk geanalyseerd. Dit bracht interessante verschillen maar ook overeenkomsten aan het licht wat betreft gekozen implementatiestrategie en wat voor kwesties gedurende een traject naar voren komen. 

Zo is er wel consensus over het idee dat vooral eindgebruikers en professionals zoveel mogelijk vanaf het begin betrokken moeten zijn bij innovatieve trajecten. Maar hoe doe je dat nu ècht? Hoe bewaak je de uitgangspunten van een zorgvuldig en gedragen implementatieproces, wanneer ook tijd, geld en werkdruk voortdurend factoren zijn om mee rekening te houden? En aan welke signalen kun je herkennen wanneer dit onvoldoende gebeurt?

In de komende sessies zal meer casuïstiek met elkaar gedeeld worden; niet alleen om te leren van deze inhoudelijke uitwisseling, maar ook om voor de langere termijn richting te geven aan een (implementatie)onderzoeksagenda. Wat zijn de gedeelde inhoudelijke vraagstukken en een onderzoeksbenadering om gezamenlijk in op te trekken? Dit zal de komende maanden verder concreet gemaakt worden. 

Wil u als FAITH-partner meer informatie over de activiteiten binnen het werkpakket Implementatie en hoe het van meerwaarde kan zijn voor uw organisatie? Neem dan contact op met Job van ’t Veer (job.van.t.veer@nhlstenden.com) 

Bijschrift bij foto:
Leden van de Implementatie-werkgroep in discussie, met als decor de 19deeeuwse bestuurskamer van Huize Lyndestein in Beetserzwaag. 

FAITH Research Learning Community

Op donderdag 25 maart kwam de FAITH research Learning Community voor het eerst in 2021 weer bij elkaar. Meer dan 25 deelnemers van 14 verschillende organisaties namen deel aan deze bijeenkomst. De Learning Community van innovatiemanagers is inmiddels niet alleen aangevuld door de projectleiders van het project Anders Werken in de Zorg, maar werd voor deze bijeenkomst ook aangevuld door HR- en opleidingsprofessionals van de verschillende aangesloten organisaties.

In de FAITH Learning Community zetten we altijd een implementatievraagstuk centraal waar meerdere zorgorganisaties een antwoord op zoeken. Dit keer was dit: Hoe zorg je ervoor dat zorgmedewerkers, die getraind zijn als Aandachtsvelder ZorgTechnologie, (nog) beter hun rol kunnen pakken om innovatie verder te helpen? Deze training is ontwikkeld door Joanneke Holtrup van Alliade, maar ook in andere organisaties is het implementeren van trainingen en kennis een herkenbaar vraagstuk.

Voorafgaand aan de bijeenkomst was de persona van Ineke Westra met de deelnemers gedeeld. Zij staat symbool voor de doelgroep van deze training en met behulp van deze persona konden de deelnemers zich inleven in wie de doelgroep is. Met haar in gedachten zijn de deelnemers in groepjes van verschillende disciplines en achtergronden uiteengegaan om het vraagstuk aan de hand van enkele werkvormen met elkaar te bespreken. Er is gekeken naar wat het effect van deze training zou moeten zijn (gainstorming) en wat de belemmeringen zijn in de duurzame inzet van deze kennis (painstorming), vanuit het perspectief van verschillende disciplines binnen een organisatie.

Na een korte pauze en terugkoppeling door alle groepjes, werd er vervolgens nagedacht over effectieve ideeën of maatregelen om de inzet van deze training te verzilveren (brainstorming). Dit leidde tot veel ideeën om bewuster om te gaan met de investering die je als organisatie doet in je personeel en hoe hier op duurzame wijze van geprofiteerd kan worden. Stof tot napraten, maar vooral ook tot doen. Binnen FAITH en o.a. het project Anders Werken in de Zorg kunnen we deze resultaten verder concretiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mooie aftrap van 2021 voor deze Learning Community. In de loop van het jaar volgen er meer van deze bijeenkomsten, voorlopig digitaal maar hopelijk ook snel weer in een fysieke opzet.

Houd jij je binnen jouw organisatie ook bezig met implementatievraagstukken en wil je hier, op innovatieve wijze, kennis over uitwisselen? Neem dan contact op met Job van 't Veer (job.van.t.veer@nhlstenden.com) of Laura Vuijk (laura.vuijk@nhlstenden.com). 

Plaatsingsdatum: 2 april 2021

Deelnemen aan de FAITH Research Learning Community?

Heeft u interesse om deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Werkgroep Implementatie?
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Job van 't Veer (job.van.t.veer@nhlstenden.com) of Laura Vuijk (laura.vuijk@nhlstenden.com).

Voor 2021 zijn de volgende sessies ingepland. 
De bijeenkomsten vinden voorlopig nog digitaal plaats, altijd van 15 tot 17 uur, op de volgende data: 20 mei, 1 juli, 30 september en 25 november.

Bijeenkomst implementatie "Slim incontinentiemateriaal"

Tijdens de tweede bijeenkomst van de FAITH research Learning Community in 2021 stond een implementatievraagstuk waar meerdere zorgorganisaties een antwoord op zoeken centraal. Zo’n twintig deelnemers van tien verschillende organisaties richtten zich op de implementatie van slim incontinentiemateriaal, een thema dat nadrukkelijk speelt bij de organisaties die deelnemen aan het project Anders Werken in de Zorg, en bij andere noordelijke zorginstellingen. (Graag ook de link opnemen op de website)

Het vraagstuk rond de implementatie van slim incontinentiemateriaal is bijzonder: in veel organisaties zijn al significante voordelen aangetoond voor zowel cliënt als medewerker op het gebied van kwaliteit van zorg en efficiency in tijd en materialen. Waarom is er dan toch soms moeite deze toepassing structureel in te zetten?

Aan de hand van de zogenaamde Sailboat-methode hebben de deelnemers in kleinere groepen gebrainstormd over hoe de positieve en belemmerende leerpunten van de eerste pilots kunnen worden vertaald naar activiteiten en maatregelen voor de verdere implementatie van slim inco-materiaal. Deze werden vervolgens plenair met elkaar gedeeld. Onder het brede scala aan suggesties werd o.a. genoemd dat er meer tijd en mandaat nodig is bij de mensen op de werkvloer. Ten eerste om een goede match te blijven maken met de bewoners en ten tweede om mee te beslissen over hoe de bespaarde tijd zinvol kan worden ingezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook werd geopperd om de pilot aan te grijpen voor bredere aandacht voor continentiezorg op zich. De pilots met de innovatieve materialen zijn interessant, maar benadrukken dat continentiezorg op veel afdelingen een erg grote rol speelt. Door het inhoudelijk breder te trekken, dus door niet alleen de focus op de instrumentele inzet van dit nieuwe product te leggen, ontstaan er interessante mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering, zoals scholing, collegiale uitwisseling binnen en tussen organisaties e.d. Deze en ook de vele andere ideeën die de sessie heeft voortgebracht, zullen we in meer detail in een notitie vastleggen.

In het najaar van 2021 zullen er nog twee Learning Community bijeenkomsten gehouden worden. In principe zal dit weer digitaal zijn, maar indien mogelijk ook weer eens in een fysieke opzet.

Houd jij je binnen jouw organisatie ook bezig met implementatievraagstukken en wil je hier op innovatieve wijze kennis over uitwisselen?
Neem dan contact op met Job van 't Veer job.van.t.veer@nhlstenden.com of Laura Vuijk laura.vuijk@nhlstenden.com