Werkpakket Kwaliteit
Werkpakket Kwaliteit

Kwaliteitsbevordering van onderzoek binnen het FAITH consortium

Binnen het FAITH consortium wordt de kwaliteit van onderzoek als zeer belangrijk geacht. Daarbij wordt aangesloten bij de criteriavan het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). In het BKO is de basis van kwaliteitszorg voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen vastgelegd, maar er zijn geen specifieke instrumenten of kwaliteitscriteria voorgeschreven. Binnen het FAITH consortium kiezen we voor twee door SIA ontwikkelde methodieken om aan kwaliteitsbevordering te werken,  peerreview en intervisie, afhankelijk van de vraag die voorlicht. Het doel is op een open manier met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. 

 

Intervisie
Bij intervisie worden mede-onderzoekers en lectoren gevraagd constructief mee te denken. De intervisiemethodiek is bedoeld om tijdens de looptijd van een project afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken, de balans op te maken en één of twee of vragen in een wat breder verband en onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider te bespreken. Het streven is om te komen tot goed doordachte en concrete suggesties om verder te gaan. 

Peerreview
Bij een peerreview worden gemaakte keuzes, analyses en conclusies tegen het licht gehouden in een kritisch debat tussen onderzoekers en lectoren. Het is de bedoeling om in deze bijeenkomsten van elkaar te leren, elkaar te inspireren en kwaliteitsverbetering te stimuleren. Het proces bestaat uit vier stappen: setting maken en rollen benoemen, reviewen/bespreken van een onderzoek, een reflectie hierop en een afronding. 

Start kwaliteitsbevordering
We starten met twee bijeenkomsten; één met de lectoren en onderzoekers van NHL Stenden en één met de lectoren en onderzoekers van de Hanze hogeschool. De eerste bijeenkomst bij NHL Stenden vindt plaats op 1 april 2019 van 12.00 tot 14.00 uur. De bijeenkomst op de Hanze hogeschool wordt op korte termijn gepland. 

Meer weten?
Heeft u vragen over kwaliteitsbevordering van onderzoek binnen het FAITH consortium?
Neem dan gerust contact op met Feija Schaap of Nynke Boonstra.

Maart 2019

Stand van zaken Werkpakket Kwaliteit

Vanuit het werkpakket kwaliteit wordt een kwalitatief onderzoek voorbereid om vanuit het perspectief van onderzoekers evenals vanuit het perspectief van professionals uit de praktijk en vanuit het onderwijs op te halen hoe wordt gekeken naar de impact van het onderzoek.
Welke impact heeft het huidige onderzoek, wat gaat daarin goed en wat zouden we daarin willen verbeteren en op welke manier?

 

Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de kwaliteitseisen die gelden voor praktijkgericht onderzoek in het hbo. Op basis van de inzichten vanuit de verschillende perspectieven worden aanbevelingen gedaan over hoe we de komende jaren onze impact kunnen versterken vanuit FAITH.
 
Nynke Boonstra & Feija Schaap
Werkpakket Kwaliteit.
November 2019