Thuiszorg
Thuiszorg
SAMEN ZORGEN WE VOOR INNOVATIES

MONDAY - Monitoring Nutritional Status and Dietary Intake

 

Ondervoeding is een veelvoorkomend probleem bij mensen met acute of chronische ziekte en bij ouderen. Binnen het FAITH research netwerk wordt samengewerkt om ondervoeding tegen te gaan.

Gestructureerde aandacht voor ondervoeding vanuit zorgverleners blijft nodig, evenals wetenschappelijke gegevensverzameling rondom de dieetbehandeling van ondervoeding.

MONDAY (MOnitoring Nutritional status DietArY intake) is een langlopend, landelijk practice-based research project, waarin het verloop van de voedingsinname en voedingstoestand systematisch in kaart wordt gebracht bij cliënten die in de eerste lijn worden behandeld door de diëtist voor (risico op) ondervoeding.

Doordat diëtisten zelf een centrale rol spelen in de dataverzameling binnen hun reguliere werkwijze, is MONDAY een practice-based onderzoek.

De resultaten van MONDAY geven inzicht in de effectiviteit en zorgtoegevoegde waarde van de diëtist, met als doel de eerstelijns voedingszorg verder te optimaliseren.

Download hier de MONDAY brochure.

Benieuwd naar ervaringen uit de praktijk? Bekijk hier de MONDAY video.

Ben je geïnteresseerd in MONDAY?
Neem dan contact op met Dr. Harriët Jager-Wittenaar.
ha.jager@pl.hanze.nl, 06-23668897.

Onderzoeksproject Kwetsbaarheid tijdens de coronapandemie

Kwetsbaarheid en Corona
Dit onderzoek is gericht op het leveren van aanbevelingen voor interventies en strategieën vanuit het perspectief van thuiswonende ouderen, mantelzorgers en professionals, ter voorkoming of vermindering van negatieve effecten van maatregelen tijdens een (toekomstige) pandemie op kwetsbaarheid (frailty) bij thuiswonende ouderen. Hiertoe onderzoeken we de mate waarin de prevalentie van kwetsbaarheid onder thuiswonende ouderen in de drie noordelijke provincies verandert gedurende en na de Coronapandemie en de determinanten hiervan.

Het coronavirus en de daarmee gepaard gaande (maatregelen tijdens de) pandemie zijn dusdanig nieuw dat er nog weinig kennis en best practices zijn om te komen tot effectieve interventies en strategieën om kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen tegen te gaan gedurende een pandemie. Daarmee voorziet dit onderzoeksproject in de urgente behoefte kennis te genereren rondom de effecten van de Coronapandemie op kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen en het geven van handvatten voor de praktijk.

Vraagstelling
ONDERZOEKSVRAAG - Welke aanbevelingen kunnen worden gegeven voor interventies en strategieën vanuit het perspectief van thuiswonende ouderen, mantelzorgers en professionals, ter voorkoming/vermindering van kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen als gevolg van maatregelen tijdens een (toekomstige) pandemie?

Doel
Het maken van een epidemiologische analyse van prevalentie en determinanten van kwetsbaarheid voor, tijdens en na de Coronapandemie.

In de volgende fases van het onderzoek wordt gewerkt aan duiding en verdieping van de resultaten van de eerste fase, middels perspectief van ouderen, mantelzorgers en professionals.

Daarna volgt een integrale analyse van kwantitatieve en kwalitatieve data, o.a. vanuit het perspectief van de oudere zelf, de zorg en de publieke gezondheid.

Op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd voor persoonsgerichte, individuele en groepsgerichte interventies en strategieën ter voorkoming/ vermindering van negatieve effecten van maatregelen tijdens een (toekomstige) pandemie

Tot slot communicatie/disseminatie van het project en onderzoeksresultaten naar ouderen, mantelzorgers, professionals, beleidsmakers en onderwijs.

Onderzoekslijn
Binnen de multidisciplinaire projectgroep, waarin de Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden, het UMCG en het RIVM zijn vertegenwoordigd, is uitgebreide onderzoeksexpertise vanuit zorg en welzijn (ouderengeneeskunde, verpleegkunde, voeding en diëtetiek, fysiotherapie), publieke gezondheid, onderzoeksmethodologie, epidemiologie inclusief geavanceerde statistische analysetechnieken en waardegedreven zorg aanwezig.

Onderzoeksresultaten
Een integraal perspectief op ontwikkeling kwetsbaarheid en het omgaan met en beleven van Corona-maatregelen vanuit principes van waardegedreven zorg.

Een policy white paper en overzicht van interventies, strategieën en voorlichtingsmaterialen ter preventie van kwetsbaarheid bij ouderen tijdens een pandemie, voor ouderen/mantelzorgers/ (toekomstige) professionals/beleidsmakers.

Impact
Inzicht in prevalentie en determinanten van kwetsbaarheid voor, tijdens en na de Coronapandemie van thuiswonende ouderen wordt verkregen met kwantitatief onderzoek onder ruim 11.000 Lifelines deelnemers (65 jaar of ouder) in de drie noordelijke provincies. Kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd naar ervaringen, knelpunten en behoeften van ouderen, mantelzorgers, professionals uit de thuiszorg en publieke gezondheid. Op basis van analyse van zowel de kwantitatieve data, kwalitatieve data en publieke gezondheidsoverwegingen wordt integraal perspectief verkregen op kwetsbaarheid en het omgaan met Corona-maatregelen vanuit principes van waardegedreven zorg. Aanbevelingen voor persoons- en groepsgerichte interventies en strategieën tijdens een (toekomstige) pandemie voor thuiswonende ouderen worden in co-creatie ontwikkeld voor ouderen, professionals en beleidsmakers in de eerstelijnszorg en het publieke domein. De co-creatie vindt plaats met ouderen, mantelzorgers, (thuis)zorgorganisaties, RIVM, GGD-en en gemeenten.

Valorisatie
Doorvertaling naar onderwijscurricula zorgt ervoor dat ook toekomstige professionals leren om te gaan en te handelen ter preventie en vermindering van kwetsbaarheid tijdens een pandemie. Kennis komt tot stand in wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk, waarbij bachelorstudenten zorg en welzijn van de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden hogeschool en studenten Geneeskunde UMCG in het onderzoek participeren (zoals dataverzameling en -analyse), o.a. via de FAITH Innovatiewerkplaatsen (IWP’s; o.a. IWP Kwetsbare Ouderen; IWP Malnutrition)

Daarnaast zullen onderzoeksresultaten worden opgenomen in onderwijsactiviteiten vanuit de FAITH Academy.

Betrokken bij het project zijn:
Harriët Jager
Evelyn Finnema
Hans Hobbelen
Wim Krijnen
Fons van der Lucht
Han de Ruiter
Martine Sealy